اشتغال وکارآفرینی

۲۳مرکزشعبه ها
۱۶نفرتعداد کارمندان
۱۴نفرمشاغل غیر مستقیم
۹۰نفرتعداد مدرسان