دپارتمان زبان انگلیسی

آشنایی با  i❤math …

من ریاضی را دوست دارم.
براساس استانداردهای جهانی و مراحل رشد شناختی کودک
به صورت سلسله مراتبی در قالب بازی و تفکر خلاق
برای کودکان ۳ تا ۷ سال

 

در آی مت ۵ هدف اصلی رصد می شود:

۱-  برداشتن موانع خلاقیت

۲- از بین بردن ترس از ریاضی

۳- درک مفاهیم پایه ریاضی

۴- توسعه مهارت فکر کردن

۵- درک و استدلال در عمل
IMATH - مفاهیم پایه ریاضی (3-7ساله)

پکیج های IMATH به شرح ذیل است:

IMATH - مفاهیم پایه ریاضی (3-7ساله)

پکیج قرمز

پکیج قرمز IMATH، شامل چهار سطوح می باشد :

 • سطح ۱A
  کتابهای آموزشی مورد نیاز: Red FULLPakage & Book 1A,
  بخشی از محتوی ترم ها : ‍‍مهارت های روش I-Maths، مفهوم توالی اعداد، مشاهده و طبقه بندی، ارتباطات پایه، تشخیص کمیت، تشخیص اشکال,…
  آشنایی با اعداد: اعداد ۸-۱
  تعداد: ۶-۴ نفر
  تعداد جلسه: ۲۰
  مقطع تحصیلی و پیش نیاز: ۴-۳ سال
 • سطح ۱B
  کتابهای آموزشی مورد نیاز: Book 1B
  بخشی از محتوی ترم ها : ‍مهارت های روش I-Maths، مفهوم توالی اعداد، مشاهده و طبقه بندی، ارتباطات پایه، تشخیص کمیت، تشخیص اشکال ,…
  آشنایی با اعداد: اعداد ۱۰-۹
  تعداد: ۶-۴ نفر
  تعداد جلسه: ۲۰
  مقطع تحصیلی و پیش نیاز: اتمام دوره ۱A
 • سطح ۲A
  کتابهای آموزشی مورد نیاز: Book 2A
  بخشی از محتوی ترم ها : هماهنگی دست و چشم، مفهوم نزولی و صعودی، مفهوم احتمالات به روش I-Maths  ،اشکال هندسی و…..
  آشنایی با اعداد: اعداد ۱۴-۱۱
  تعداد: ۶-۴ نفر
  تعداد جلسه: ۲۰
  مقطع تحصیلی و پیش نیاز: اتمام دوره ۱B
 • سطح ۲B:
  کتابهای آموزشی مورد نیاز: Book 2B
  بخشی از محتوی ترم ها : ‍مهارت های روش I-Maths، مفهوم توالی اعداد، مشاهده و طبقه بندی، ارتباطات پایه، تشخیص کمیت، تشخیص اشکال ,…
  آشنایی با اعداد: اعداد ۲۰-۱۵
  تعداد: ۶-۴ نفر
  تعداد جلسه: ۲۰
  مقطع تحصیلی و پیش نیاز: اتمام دوره ۲A
IMATH - مفاهیم پایه ریاضی (3-7ساله)

پکیج آبی

پکیج آبی IMATH، شامل پنج سطوح می باشد :

 • سطح ۱S
  کتابهای آموزشی مورد نیاز: Blue full Pakage & Book 3A
  بخشی از محتوی ترم ها : ‍مفهوم بزرگتر و کوچکتر، تصویرسازی، مفهوم وزن، توسعه تفکر واگرا به روش I-Maths و …
  آشنایی با اعداد: اعداد ۳۰-۲۱
  تعداد: ۶-۴ نفر
  تعداد جلسه: ۲۰
  مقطع تحصیلی و پیش نیاز: ۶و۵ سال
 • سطح ۳A
  کتابهای آموزشی مورد نیاز: Book 1B
  بخشی از محتوی ترم ها : ‍مهارت های روش I-Maths، مفهوم توالی اعداد، مشاهده و طبقه بندی، ارتباطات پایه، تشخیص کمیت، تشخیص اشکال ,…
  آشنایی با اعداد: اعداد ۱۰-۹
  تعداد: ۶-۴ نفر
  تعداد جلسه: ۲۰
  مقطع تحصیلی و پیش نیاز: اتمام دوره ۱S یا ۲B
 • سطح ۳B
  کتابهای آموزشی مورد نیاز: Book 3B
  بخشی از محتوی ترم ها : ‍مهارت های روش I-Maths، مفهوم توالی اعداد، مشاهده و طبقه بندی، ارتباطات پایه، تشخیص کمیت، تشخیص اشکال ,…
  آشنایی با اعداد: اعداد ۳۰-۱
  تعداد: ۶-۴ نفر
  تعداد جلسه: ۲۰
  مقطع تحصیلی و پیش نیاز: اتمام دوره ۳A
 • سطح ۴A
  کتابهای آموزشی مورد نیاز: Book 4A
  بخشی از محتوی ترم ها : ‍مفاهیم پایه ریاضی به روش I-Maths ، شناسایی تقارن، بازتاب آئینه ای، مفهوم هماهنگی، استنباط و …..
  آشنایی با اعداد: اعداد ۵۰-۱
  تعداد: ۶-۴ نفر
  تعداد جلسه: ۲۰
  مقطع تحصیلی و پیش نیاز: اتمام دوره ۳B
 • سطح ۴B:
  کتابهای آموزشی مورد نیاز: Book 4B
  بخشی از محتوی ترم ها : ‍مهارت های روش I-Maths، مفهوم توالی اعداد، مشاهده و طبقه بندی، ارتباطات پایه، تشخیص کمیت، تشخیص اشکال ,…
  آشنایی با اعداد: اعداد ۱۰-۹
  تعداد: ۶-۴ نفر
  تعداد جلسه: ۲۰
  مقطع تحصیلی و پیش نیاز: اتمام دوره ۴A
IMATH - مفاهیم پایه ریاضی (3-7ساله)
IMATH - مفاهیم پایه ریاضی (3-7ساله)
IMATH - مفاهیم پایه ریاضی (3-7ساله)

پکیج سبز

پکیج سبز IMATH، شامل پنج سطوح می باشد :

 • سطح ۲s
  کتابهای آموزشی مورد نیاز: Green full Pakage & Book 5A
  بخشی از محتوی ترم ها : ‍مفاهیم پایه ریاضی به روش I-Maths ، مفهوم فاصله و سطح، مفهوم تعادل، مفهوم جایگزینی و جانشینی و …..
  آشنایی با اعداد: اعداد ۹۰-۱
  تعداد: ۶-۴ نفر
  تعداد جلسه: ۲۰
  مقطع تحصیلی و پیش نیاز: ۷ سال
 • سطح ۵A
  کتابهای آموزشی مورد نیاز: Book 1B
  بخشی از محتوی ترم ها : ‍مهارت های روش I-Maths، مفهوم توالی اعداد، مشاهده و طبقه بندی، ارتباطات پایه، تشخیص کمیت، تشخیص اشکال ,…
  آشنایی با اعداد: اعداد ۱۰-۹
  تعداد: ۶-۴ نفر
  تعداد جلسه: ۲۰
  مقطع تحصیلی و پیش نیاز: اتمام دوره ۴B یا ۲S
 • سطح ۵B
  کتابهای آموزشی مورد نیاز: Book 5B
  بخشی از محتوی ترم ها : ‍مهارت های روش I-Maths، مفهوم توالی اعداد، مشاهده و طبقه بندی، ارتباطات پایه، تشخیص کمیت، تشخیص اشکال ,…
  آشنایی با اعداد: اعداد ۱۰۰-۱
  تعداد: ۶-۴ نفر
  تعداد جلسه: ۲۰
  مقطع تحصیلی و پیش نیاز: اتمام دوره ۵A
 • سطح ۶A:
  کتابهای آموزشی مورد نیاز: Book 6A
  بخشی از محتوی ترم ها : ‍مهارت های روش I-Maths، مفهوم توالی اعداد، مشاهده و طبقه بندی، ارتباطات پایه، تشخیص کمیت، تشخیص اشکال ,…
  آشنایی با اعداد: اعداد ۱۰-۹
  تعداد: ۶-۴ نفر
  تعداد جلسه: ۲۰
  مقطع تحصیلی و پیش نیاز: اتمام دوره ۵B
 • سطح ۶B:
  کتابهای آموزشی مورد نیاز: Book 6B
  بخشی از محتوی ترم ها : ‍مفاهیم پایه ریاضی به روش I-Maths، مفهوم زمان،توانایی محاسبه، مفهوم جمع و تفریق، استدلال، مفهوم تجزیه و ترکیب و .
  آشنایی با اعداد: اعداد ۱۰-۹
  تعداد: ۶-۴ نفر
  تعداد جلسه: ۲۰
  مقطع تحصیلی و پیش نیاز: اتمام دوره ۶A
IMATH - مفاهیم پایه ریاضی (3-7ساله)