آموزش محاسبات ذهنی و چرتکه ای با سما برهانی ( عصر جدید )

IMATH - مفاهیم پایه ریاضی (3-7ساله)

آموزش کاربردهای محاسبات ذهنی یوسی مس

 آموزش چرتکه ومحاسبات ذهنی با سما برهانی       ( شبکه دو )

IMATH - مفاهیم پایه ریاضی (3-7ساله)

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

قسمت هفتم