گواهی مسابقات جهانی یوسی مس-افتخار آفرینی ام آی تی البرز